Polityka prywatności

 Polityka prywatności sklepu internetowego

www.arawaza.pl

(obowiązuje od 25 maja 2018 roku)

 
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
(dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
Małgorzata Osak-Fidelus prowadząca działalnośc pod nazwą FIDPOL Firma Handlowo-Usługowa, NIP 854-172-03-88, os. Zachód A21/D1, 73-110 Stargard jest Administratorem Twoich danych osobowych.
W każdym czasie masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.
W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.
Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: arawaza@wp.pl
lub pisemnie na ww. adres Administratora.
 
Jako Administrator Twoich danych osobowych:
1. Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
2. Twoje dane przetwarzamy w szczególności w celu: zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji i zwrotu, przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych dotyczących sklepu: arawaza.pl, prezentowania Ci reklam, udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami, celach księgowych i podatkowych.
3. Przetwarzamy następujące kategorie danych:
• imię, nazwisko, adres email, adres, numer telefonu, rozmiar
– w celu zawarcia i wykonania umowy
• imię, nazwisko, adres email, rozmiar
– w celach marketingowych
4. Korespondencja między nami związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Nie przetwarzamy Twojego adresu email wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacji zgłoszenia.
5. Nie przekazujemy Twoich danych innym administratorom.
6. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych.
 7. Nie uzależniamy możliwości zawarcia umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Twoich danych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
9. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od dnia wyrażenia zgody, chyba że zgoda zostanie cofnięta przed upływem tego terminu.
10. W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.
11. W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.
12. Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13.Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: arawaza@wp.pl lub pisemnie na ww. adres Administratora
14. Jeśli masz w naszym sklepie konto, możemy je w każdej chwili usunąć na Twoje żądanie.
15. Nie będziemy profilować Twoich danych .
16. W związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy sprzedaży będziemy przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania przez okres do 6 miesięcy od okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.
17. W celach marketingowych korzystamy z usług podmiotów trzecich (Google, Facebook), które stosują w sklepie arawaza.pl pliki cookies.
18. Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.