Regulamin

Regulamin   sklepu   internetowego  www.arawaza.pl

Właścicielem sklepu internetowego www.arawaza.pl jest: FIDPOL FHU Małgorzata Osak-Fidelus Os. Zachód A21/D1 73-110 Stargard. NIP 854-172-03-88, REGON 320459430 (dalej „Sklep internetowy”).

Adres korespondencyjny Sklepu to: FIDPOL FHU Małgorzata Osak-Fidelus Os. Zachód A21/D1 73-110 Stargard.

Pozostałe dane kontaktowe: adres e–mail arawaza@wp.pl telefon +48 601884891

 

Konta bankowe sklepu:

 - w banku Santander Bank Polska S.A. jesli płatność jest w PLN:
08109028060000000152524490

- w banku Santander Bank Polska S.A. jeśli płatność jest USD:

IBAN: PL 12 1090 2806 0000 0001 5252 5097,

SWIFT WBKPPLPP

- w banku Santander Bank Polska S.A. jeśli płatność jest w Euro: 

IBAN: PL 54 1090 2806 0000 0001 5252 5117,

SWIFT: WBKPPLPP

 

 

Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

 

Sklep internetowy/Sklep arawaza.pl – serwis internetowy należący do FIDPOL FHU MAłgorzata Osak-Fidelus Os. Zachód A21/D1 73-110 Stargard.  na stronie www.arawaza.pl Sklep internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z Informacjami handlowymi oraz zawieranie z FIDPOL FHU umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie FIDPOL FHU (dalej towary).

Przedsiębiorca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym FIDPOL FHU MAłgorzata Osak-Fidelus Os. Zachód A21/D1 73-110 Stargard.

Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie internetowym (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

Konsument – osoba fizyczna (zwana w dalszej części także „Klientem”) dokonująca czynności prawnej, w tym zawarcie umowy sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 (trzynasty) rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 (osiemnastego) roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie; Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt powyżej, w przypadku Klientów posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda powinna zostać przesłana na adres: FIDPOL FHU MAłgorzata Osak-Fidelus Os. Zachód A21/D1 73-110 Stargard. oraz jako skan na emaila  arawaza@wp.pl

Cennik ogólny – ceny widoczne w Sklepie internetowym dla użytkownika nie zalogowanego do Mojego Konta. Cennik indywidualny – ceny przygotowane dla Stałego klienta. Sprzedawca może podjąć decyzję o przygotowaniu dla danego Stałego klienta Cennika indywidualnego w oparciu o analizę historii zakupów danego Klienta w Sklepie internetowym.

Moje Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Klienta rejestracji na stronie Sklepu internetowego. W ramach Konta dostępnego za pośrednictwem strony WWW, Klient ma możliwość w szczególności składania zamówień, zapoznania się z ofertami przygotowanymi przez FIDPOL FHU MAłgorzata Osak-Fidelus Os. Zachód A21/D1 73-110 Stargard.  (zwane dalej Konto)

Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Oferta – treść oznaczona jako podsumowanie zamówienia, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka. Klauzule – zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki  prywatności  Sklepu internetowego, oraz odrębnie - zgodę na otrzymywanie newslettera.

 Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego (dalej Regulamin) określający prawa i obowiązki FIDPOL FHU Małgorzata Osak-Fidelus oraz Klientów związane z korzystaniem z Usługi oraz z zawieraniem umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Usługa - usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, 1219 tj. z dnia 24.06.2017 r.), polegająca na możliwości założenia Konta w Sklepie internetowym, zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego, dodawanie przez takiego Klienta  towarów do Schowka w Sklepie internetowym, dostęp do informacji o wszystkich złożonych przez takiego Klienta zamówieniach w Sklepie internetowym. FIDPOL FHU Małgorzata Osak-Fidelus jest usługodawcą a Klient jest usługobiorcą usługi. Usługa jest świadczona  nieodpłatnie.

Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.

Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.

Rzeczoznawca – specjalista w zakresie obuwia odzieży, obuwia, dodatków, posiadający wiedzę specjalistyczną umożliwiającą stwierdzenie istnienia wady i przyczyn jej powstania, w sprzedanym towarze Konsumentowi.

Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta określonych praw z tytułu rękojmi.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

I. Informacje ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia przez Klienta na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z brzmieniem 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, 1219 tj. z dnia 24.06.2017 r.), w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu
 3. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Umowa sprzedaży jest zawierana według procedury zawarcia Umowy sprzedaży wskazanej w dziale III  Regulaminu.
 4. Głównym przedmiotem świadczenia jest sprzedaż sprzętu do sztuk walki firmy Arawaza .
 5. Sklep pl dokłada wszelkich starań,  aby zdjęcia,  opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów,  były  jak to najbardziej możliwe, zgodne z rzeczywistością.
 6. Sposób korzystania z Towaru oraz zasady jego konserwacji określa producent.
 7. Konsument może porozumieć się z Sklepem, za pośrednictwem telefonu +48 601884891 poczty elektronicznej e-mail arawaza@wp.pl .

 8. Konsument w przypadku kontaktu telefonicznego ponosi koszty połączenia według stawek wybranego przez Niego operatora.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

10. Niniejszy Regulamin nie pozbawia Klienta przysługujących mu ustawowo praw, w szczególności roszczenia o to, aby zakupione Towary były zgodne z ich opisami, nadawały się do przewidzianych celów i były zadowalającej jakości. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną

 

 1. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa stron www: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą Java Przeglądarka Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu.
 3. Klient może założyć Konto w toku procesu zakupu towaru w Sklepie internetowym lub bez konieczności jednoczesnego zakupu towaru w Sklepie internetowym.
 4. Utworzenie Konta w Sklepie internetowym przebiega w sposób następujący: Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego, podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, datę urodzenia. Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie konta użytkownika. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na posiadaniu Konta w Sklepie
 5. Poza podaniem danych osobowych, warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego oraz treść Polityki prywatności, poprzez akceptację oświadczenia o treści: „Akceptuję regulamin serwisu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FIDPOL FHU MAłgorzata Osak-Fidelus Os. Zachód A21/D1 73-110 Stargard. W celu rejestracji konta i obsługi transakcji oraz na powierzenie danych w celu przetwarzania podmiotom współpracującym z FIDPOL FHU w zakresie realizacji zamówień (np. kurierzy). Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację w serwisie i realizację zamówień. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.”. Klient nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul  dostępnych na etapie rejestracji Konta.
 6. Klient wypełniając formularz rejestracyjny użytkownika Sklepu internetowego, zaznaczając pole „check box” „Akceptuję regulamin serwisu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych...” oraz klikając na przycisk „Zarejestruj się” na stronie Sklepu www.arawaza.pl zakładka: Uwierzytelnianie/Zarejestruj się oświadcza i potwierdza, że:
 • podane w formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym,
 • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 • zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać
 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, możliwe jest dodanie adresu do doręczeń, tworzenie listy życzeń (ulubionych towarów), dokonywanie zakupów w Sklepie
 2. Klient może zrezygnować z posiadania Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli o rezygnacji z Usługi w dowolny sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do FIDPOL FHU MAłgorzata Osak-Fidelus Os. Zachód A21/D1 73-110 Stargard w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres arawaza@wp.pl lub w formie pisemnej na adres: FIDPOL FHU Małgorzata Osak-Fidelus Os. Zachód A21/D1 73-110 Stargard. Likwidacja Konta nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, do czasu otrzymania przez FIDPOL FHU oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Usługi. Likwidacja Konta nie ma wpływu na zamówienie kuriera w celu odbioru towaru do czasu otrzymania przez FIDPOL FHU oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Konta.
 1. FIDPOL FHU może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem strony arawaza.pl w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia przez Klienta zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia Konta. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek odbioru towaru przez kuriera, w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.
 2. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.
 3. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji FIDPOL FHU w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na arawaza@wp.pl lub w formie pisemnej na adres: FIDPOL FHU MAłgorzata Osak-Fidelus Os. Zachód A21/D1 73-110 Stargard.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  • dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej)
  • uzasadnienie reklamacji
 5. FIDPOL FHU dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni
 6. Nie jest możliwe korzystanie z Usługi za pośrednictwem strony www.arawaza.pl w sposób anonimowy.

III. Zawieranie umowy sprzedaży towaru

 

 1. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego dochodzi:
  • albo poprzez założenie Konta i zalogowanie się do swojego Konta oraz prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:
  • dokonanie wyboru rodzaju towaru, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” na stronie internetowej Sklepu internetowego;
  • kliknięcie przycisku „Realizuj zamówienie”;
  • w zakładce „Podsumowanie zakupów” kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”;
  • wypełnij formularz „Uzupełnij adres dostawy i wróć do zakupów”, o ile przy procesie rejestracji dane nie zostały w pełni podane i kliknij „Zapisz”;
  • następnie w zakładce adres dostawy podaj adres wysyłki, adres możesz uaktualnić poprzez kliknięcie przycisku „Zmień adres”; za pomocą przycisku „Dodaj nowy adres” możesz dodać nowy adres; Jeżeli chcesz dodać komentarz do swojego zamówienia, zapisz go w wyznaczonym miejscu. Możesz tu wpisać dodatkowe informacje dla kuriera np. nazwa firmy lub numer piętra. Po uzupełnieniu danych kliknij pole „Przejdź dalej”.
 • w zakładce „Wysyłka” dokonaj wyboru sposobu dostawy, zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu. Klient nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Po uzupełnieniu danych kliknij pole „Przejdź do płatności”.
 • w zakładce „Płatność” dokonaj wyboru sposobu płatności; następnie pojawi się ostateczne brzmienie treści wiążącej Sprzedającego Oferty, wyświetlanej na stronie Sklepu, : jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy;
 • potwierdzeniem woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie następuje poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
 • albo poprzez:
 • dokonanie wyboru rodzaju towaru, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” na stronie internetowej Sklepu internetowego;
 • kliknięcie na pole „Realizuj zamówienie”;
 • w zakładce „Podsumowanie zakupów” kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”;
 • w zakładce krok numer 2 „Zaloguj się”, poprzez przewinięcie strony w dół i kliknięcie na przycisk „Szybkie zakupy bez rejestracji” i prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza poprzez wskazanie danych osobowych: e-mail, imię, nazwisko, data urodzenia oraz danych adresowych: kraj, nazwa ulicy, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miasto, nr telefonu komórkowego. Wskazanie danych numeru telefonu komórkowego jest nieobowiązkowe. W zakładce „adres dostawy”, możesz zmienić adres lub dodać nowy adres;
 • poza podaniem danych osobowych i adresu, warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego oraz treść Polityki prywatności, poprzez akceptację oświadczenia o treści: „Akceptuję regulamin serwisu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FIDPOL FHU MAłgorzata Osak-Fidelus Os. Zachód A21/D1 73-110 Stargard w celu rejestracji konta i obsługi transakcji oraz na powierzenie danych w celu przetwarzania podmiotom współpracującym FIDPOL FHU w zakresie realizacji zamówień (np. kurierzy). Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację w serwisie i realizację zamówień. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.”. Klient tym samym potwierdza, że:
 • podane w formularzu dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym,
 • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 • zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności i zobowiązuje się ich przestrzegać
 • po sprawdzeniu, czy podany adres przesyłki jest prawidłowy należy kliknąć „Przejdź do realizacji zamówienia”;
 • następnie w zakładce adres dostawy upewnij się czy podany wcześniej adres wysyłki jest poprawny, adres możesz uaktualnić poprzez kliknięcie przycisku „Zmień adres”; za pomocą przycisku „Dodaj nowy adres” możesz dodać nowy adres; Jeżeli chcesz dodać komentarz do swojego zamówienia, zapisz go w wyznaczonym Możesz tu wpisać dodatkowe informacje dla kuriera np. nazwa firmy lub numer piętra. Po uzupełnieniu danych kliknij pole „Przejdź dalej”.
 • w zakładce „Wysyłka” dokonaj wyboru sposobu dostawy, zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu. Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk „Przejdź do płatności”.
 • w zakładce „Płatność” dokonaj wyboru sposobu płatności; następnie pojawi się ostateczne brzmienie treści wiążącej Sprzedającego Oferty, wyświetlanej na stronie Sklepu, : jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy;
 • potwierdzeniem woli zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie następuje poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie 
 2. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 3. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 5. Umowa sprzedaży towaru jest zawierana zgodnie z prawem polskim.
 6. Zamówienia Sklep arawaza.pl przyjmuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu internetowego przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) h/dobę.
 7. Ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych, euro oraz dolarach amerykańskich z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają ceny transportu towarów do miejsca wskazanego przez Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru, na etapie uzupełniania formularza zamówienia.
 8. Cena towaru prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego towaru po dodaniu towaru do Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia, sposób dostawy, sposób płatności.
 9. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:
  • za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPal, zgodnie z postanowieniami Regulaminu PayPal
  • przelewem na numer konta bankowego:

 - w banku Santander Bank Polska S.A. jesli płatność jest w PLN:
08109028060000000152524490

- w banku Santander Bank Polska S.A. jeśli płatność jest USD:

IBAN: PL 12 1090 2806 0000 0001 5252 5097,

SWIFT WBKPPLPP

- w banku Santander Bank Polska S.A. jeśli płatność jest w Euro: 

IBAN: PL 54 1090 2806 0000 0001 5252 5117,

SWIFT: WBKPPLPP

 • Przesyłka pobraniowa (płatna kurierowi przy odbiorze przesyłki)
 1. Terminem płatności w przypadku płatności dokonanych za pośrednictwem: serwisu rozliczeniowego PayPal - jest chwila następująca bezpośrednio po złożeniu zamówienia, w przypadku płatności dokonanych przelewem na rachunek bankowy – data wpływu środków pieniężnych na konta bankowe, zaś w przypadku pobrania - data dostarczenia
 2. FIDPOL FHU nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem, której klient dokonuje płatności.
 3. Zamówione towary mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie całej Europy i świata pocztą kurierską,  lub odebrane osobiście przez Klienta w punkcie odbioru udostępnionym przez FIDPOL FHU ul. Magnoliowa 38 73-110 Stargard. Koszt dostawy kupionego przez Konsumenta Towaru wskazany jest informacyjnie na stronie internetowej arawaza.pl w zakładce: Płatności.
 4. Fidpol FHU może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez FIDPOL FHU za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię FIDPOL FHU.
 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody FIDPOL FHU.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci

 IV. Realizacja zamówienia

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Inpost, DHL.
 3. Termin realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 7 (siedem) dni roboczych licząc od zaksięgowania pieniędzy na koncie, z zastrzeżeniem sytuacji, w której przy odbiorze osobistym Klient  uiszcza cenę przy pobraniu.
 1. Termin dostawy określony w powyższym punkcie może zostać niezachowany w przypadku wystąpienia po nadaniu przesyłki do przewozu okoliczności wywołanych winą przewoźnika, winą Klienta albo o charakterze siły wyższej.
 2. W przypadku nieobecności Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru towaru w miejscu wydania przesyłki, w czasie pierwszej podjętej przez przewoźnika próby doręczenia towaru, termin dostarczenia towaru uważa się za chowany, w przypadku awizowania przez przewoźnika przesyłki.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym FIDPOL FHU.

Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury odstąpienia od umowy jak w dziale V. poniżej i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia. 

 

V. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z FIDPOL FHU bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do punktu odbioru, w termie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru lub partii.
 2. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie.
 3. Klient może posłużyć się przykładowym formularzem przygotowanym przez Sklep, który należy uzupełnić, przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
 4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, należy wysłać na adres ul. Magnoliowa 38, 73-110 Stargard z tym, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 6. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ponosi koszty zwrotu towaru do siedziby FIDPOL FHU, zaś FIDPOL FHU odesłanej nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od
 7. W przypadku gdy nie doszło do zwrotu towaru przez Konsumenta w wymaganym terminie z przyczyn, za które konsument ponosi odpowiedzialność, przypisuje się mu zwłokę. W takim przypadku FIDPOL FHU może żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (art. 477 1 k.c.).
 8. FIDPOL FHU zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi
 9. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 10. Jeśli Klient zwraca Towar, w sposób inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez FIDPOL FHU nie jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.
 11. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, na zasadach o których mowa w pkt 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 12. Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 1. W przypadku gdy konsument zwraca towar nadmiernie zużyty, uszkodzony lub zniszczony, a stan opakowania przesyłki w chwili doręczenia nie budził zastrzeżeń FIDPOL FHU ma prawo obciążyć Klienta kwotą odszkodowania z tego tytułu. Po wezwaniu Klienta do zapłaty odszkodowania FIDPOL FHU może złożyć oświadczenie o potrąceniu przysługującej jej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością konsumenta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

VI. Reklamacje

 

 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia W przypadku, gdy Klient który zakupił w Sklepie internetowym towar korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, a rzecz sprzedana ma wadę, to może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że FIDPOL FHU niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez FIDPOL FHU albo FIDPOL FHU nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 2. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. 
 3. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Sklep arawaza.pl nie udziela gwarancji na sprzedawane przez  siebie  towary.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  • dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji)
  • datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru,
  • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia
 6. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć FIDPOL FHU dowód zakupu Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, FIDPOL FHU zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt FIDPOLFHU dostarczyć wadliwy towar na adres Zachód B3/B7 73-110 Stargard, Reklamowany towar przesyłany do FIDPOL FHU powinien być czysty.
 9. FIDPOL FHU w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego
 10. Reklamacje Klient może złożyć wysyłając sporządzony przez FIDPOL FHU uzupełniony formularz na adres przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
 11. Klient powinien odebrać reklamowany towar, niezwłocznie po poinformowaniu Go o rozpatrzeniu jego zgłoszenia i dostarczeniu na adres wskazany przez W sytuacji gdy Towar ten, nie zostanie odebrany, FIDPOL FHU wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania.
 12. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

VI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 

 1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a FIDPOL FHU.
  • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter
 3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 4. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a FIDPOLFHU korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

 VII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez FIDPOL FHU z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.
 3. Dane osobowe są przetwarzane co do zasady przez FIDPOL FHU w celu realizacji złożonego Zamówienia. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz, jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę, w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oraz w celu przesyłania Ci Z tym wyjątkiem, że W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayU, PayPal, Visa Sprzedawca otrzymuje te dane – odpowiednio - od Grupy PayU, PayPal, Visa za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe będą archiwizowane przez przedsiębiorcę przez trzy lata od dokonania ostatniej sprzedaży.
 5. Zgodnie z RODO Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia oraz usunięcia. W tym celu Klient może wysłać zgłoszenie na adres email: arawaza@wp.pl
 6. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia Kupującego.
 8. Z chwilą rejestracji na stronie www.arawaza.pl oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również bezpłatnym prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez kontakt:
  • w formie elektronicznej, na adres: arawaza@wp.pl
 9. w formie pisemnej, na adres: Os. Zachód A21/D1 73-110 Stargard
 10. Masz prawo otrzymać dane Cię dotyczące w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora, od którego dane będą wydobywane (art. 20 1 RODO). W przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe. Klient może żądać od Administratora przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust.2 RODO).
 11. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

VIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FIDPOL FHU a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FIDPOL FHU a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę  FIDPOL FHU.
 1. FIDPOL FHU zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 12.2017 r.

 Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, wzór formularza zwrotu towaru, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu i wzór Reklamacji, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Załącznik nr 1 - Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
 2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
 4. zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas to jest FIDPOL FHU OS. Zachód A21/D1 73-110 Stargard o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arawaza@wp.pl lub pismo wysłane pocztą na adres ul. Magnoliowa 38, 73-110 Stargard z dopiskiem „Zwrot”.

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: ul. Magnoliowa 38, 73-110 Stargard z dopiskiem „Zwrot”.

Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:

 1. umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych  potrzeb;
 2. umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;